Niepubliczne Przedszkole Prywatny Żłobek – Poznań Rataje Nowe Miasto

Rekrutacja do przedszkola

Rekru­ta­cja do: Niepubliczne Przed­szkole Królewskie i Żłobek w Poznaniu w roku szkol­nym  2022/2023 przyj­mu­jemy dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat.

Opłaty PRZEDSZKOLE:

Pakiety kilkudniowe !

1 x w tygodniu od godz. 7.00 do 17.00 w cenie 50 zł miesięcznie w tym pełne wyżywienie oraz zajęcia edukacyjne

3 x w tygodniu od godz. 7.00 do 17.00 w cenie 300 zł miesięcznie w tym pełne wyżywienie oraz zajęcia edukacyjne

Pełen pakiet:

  • Czesne 650 zł miesięcznie z wyżywieniem bezzwrotnym dla dzieci uczęszczających do żłobka
  • Czesne 650 zł miesięcznie + wyżywienie zwrotne 14 zł stawka dzienna od godz. 7.00 do 17.00 ( w cenie czesnego zajęcia dodatkowe : język angielski plus, lekcje tańca, lekcje śpiewu, teatrzyki, metoda dobrego startu, zajęcia doświadczalne, zajęcia sensoryczne, zajęcia kulinarne.
  • Opłata jednorazowa za przygotowanie miejsca dla dziecka w przedszkolu i żłobku oraz ubezpieczenie na 2 lata  400 zł

Jak zapisać dziecko:

  1. Wypełnij kartę zgłoszenia Pobierz kartę  zgłoszenia (doc)
  2. Po otrzymaniu karty zgłoszenia powiadomimy Cię o przyjęciu dziecka do przedszkola.

REKRUTACJA TRWA DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Formularz zapisu dziecka do przedszkola 2022 / 2023

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię (imiona) dziecka
Data urodzenia dziecka
Nazwisko dziecka
Miejsce urodzenia dziecka
Pesel dziecka *

DANE ADRESOWE

Adres zameldowania
Adres zamieszkania (do korespondencji)
Informacje o dziecku

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię (imiona) matki
Numer telefonu matki
Aktualne miejsce pracy matki
Nazwisko matki
Adres email matki
Pesel matki
Adres zamieszkania matki

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię ojca
Numer telefonu ojca
Aktualne miejsce pracy ojca
Nazwisko ojca
Adres email ojca
Pesel ojca
Adres zamieszkania ojca

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz dziecka w trybie art. 6 ust. 1 ut. a), b), c), e) I f) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/6719 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.113.1 z dnia 5 maja 2016 r.).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/6741 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawe swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia u maja 2016 r.) informuję Pana/ Panią, iż:

1. Administratorem danych jest Przedszkole i Żłobek 123 Nauki i Sztuki w Swarzędzu, które przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 Ut. a), b), c), e) 1 f) oraz art. ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania dziecka, zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie usług w w/w Przedszkolu.
3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie miało konsekwencje w braku dalszej możliwości realizacji Umowy.
5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania Umowy, w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku rezygnacji zadatek na poczet opłat oraz wszelkie wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Wysłanie uzupełnionego powyżej formularza jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie zamieszczonych w nim danych według opisanych wyżej zasad.