Niepubliczne Przedszkole Prywatny Żłobek – Poznań Rataje Nowe Miasto

Metody pracy

Metody pracy

1. Ruch Rozwijający i twórcze metody aktywności ruchowej
Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
  2. Świadomości przestrzeni i działania w niej.
  3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

2. Pedagogika zabawy
Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.

3. Metoda projektu
Nauczyciele wykorzystujący metodę projektów podkreślają, że rozwija ona w uczniach aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi ludzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce

4. Relaksacja i bajkoterapia,
Bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Chyba wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.

5. Odimienna metoda nauki czytania
Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym.

6. System edukacji przez ruch i kreacja
To pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej. System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego

7. Metody aktywizujące
To grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości.

8. Techniki teatralne i twórczego myślenia
Wiekx przedszkolnyx jestx najlepszymx momentemx nax podjęciex stymulacjix twórczegoxrozwojux dzieckax poprzezx zabiegix metodycznex ix organizacyjne,x ponieważx jestx tox wiekxintensywnegox rozwojux wyobraźni,x fantazjix ix zabawx twórczych,x okresx dociekliwychx pytańxxxxxxxxxxxxxx ix poszukiwańx własnychx rozwiązań,x uczestnictwax ix inicjatywyx wx organizowaniux zabawxtematycznych,x naturalnejx kreatywnościx ix pomysłowości.x

9. Zabawy badawcze i doświadczenia
Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.

10. Aktywne usprawnianie zmysłów i procesów poznawczych
Ćwiczenie wrażliwości i czułości zmysłów, umiejętności rozpoznawania coraz większej ilości informacji, porządkowania ich, łączenia w większe całości jest możliwe dzięki współuczestniczeniu w tych procesach myślenia, uwagi, pamięci i mowy. Aktywność dziecka jest w tym przypadku nieodzownym czynnikiem warunkującym rozwój.