Metody pracy

Metody pracy:

 

1. Ruch Rozwijający i twórcze metody aktywności ruchowej

Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.

  2. Świadomości przestrzeni i działania w niej.

  3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.


2. Pedagogika zabawy

Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą  i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.


3. Metoda projektu

Nauczyciele wykorzystujący metodę projektów podkreślają, że rozwija ona w uczniach aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi ludzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce


4. Relaksacja i  bajkoterapia,

Bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Chyba wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.


5. Odimienna metoda nauki czytania

Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym.


6. System edukacji przez ruch i kreacja

To pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej. System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego


7. Metody aktywizujące

To grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości.


8. Techniki teatralne i twórczego myślenia

Wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na podjęcie stymulacji twórczegorozwoju dziecka poprzez zabiegi metodyczne i organizacyjne, ponieważ jest to wiekintensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji i zabaw twórczych, okres dociekliwych pytańi poszukiwań własnych rozwiązań, uczestnictwa i inicjatywy w organizowaniu zabawtematycznych, naturalnej kreatywności i pomysłowości.


9. Zabawy badawcze i doświadczenia

Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.


10. Aktywne usprawnianie zmysłów i procesów poznawczych

Ćwiczenie wrażliwości i czułości zmysłów, umiejętności rozpoznawania coraz większej ilości informacji, porządkowania ich, łączenia w większe całości jest możliwe dzięki współuczestniczeniu w tych procesach myślenia, uwagi, pamięci i mowy. Aktywność dziecka jest w tym przypadku nieodzownym czynnikiem warunkującym rozwój.